Karta informacyjna przedsięwzięcia Warszawa

0
484
4/5 - (1 vote)

Ocena oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko (raport ooś) jest jednym z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko. W raporcie zawiera się wszystkie informacje zgromadzone w trakcie prowadzanej oceny, dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może powodować planowane przedsięwzięcie na etapie jego budowy, eksploatacji i likwidacji, na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi. Dokument jest załączany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Raport załącza się do wniosku w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem na elektronicznych nośnikach danych.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz 1227) (art.66) raport ooś powinien zawierać następujące elementy:

opis planowanego przedsięwzięcia, jego charakterystykę oraz warunki użytkowania terenu w trakcie budowy i eksploatacji lub użytkowania, cechy procesów produkcyjnych, a także przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń,

opis elementów przyrodniczych objętych zakresem oddziaływania, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

opis zabytków objętych ochroną, istniejących w sąsiedztwie przedsięwzięcia lub obszarze jego oddziaływania,

opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę i jego racjonalnej alternatywy, a także wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia,

opis oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów z uwzględnieniem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i transgranicznego oddziaływania na środowisko,

uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko (jego elementy oraz dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, a także powiązania między nimi),

opis zastosowanych metod prognozowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz z ich opisem uwzględniającym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio, długoterminowe, stałe i chwilowe, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska i emisji,

opis przewidywanych działań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływania na środowisko, w tym również na obszary Natura 2000,

założenia do ratowniczych badań zabytków i programu zabezpieczenia zabytków oraz ochrony krajobrazu kulturowego, a także analizę i ocenę możliwych zagrożeń oraz szkód dla zabytków objętych ochroną prawną – jedynie w przypadku dróg publicznych zaliczonych do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko,

porównanie proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi technikami BAT , jeżeli przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego,

wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania , wraz z określeniem granic ewentualnego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu i wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych oraz sposobów korzystania z nich – wymóg ten nie dotyczy budowy dróg krajowych,

analizę potencjalnych konfliktów społecznych,

przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w trakcie jego realizacji i funkcjonowania, w tym również na obszary Natura 2000,

wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

W raporcie powinno się także znaleźć streszczenie wszystkich zawartych informacji w języku nietechnicznym, informacje dotyczące autorów dokumentu oraz źródła danych stanowiących podstawę jego opracowania. Przedstawione w raporcie załączniki graficzne i kartograficzne powinny być dostosowane do skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiać kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie wymaga uchwalenia obszaru ograniczonego użytkowania (poza drogami krajowymi), materiały te powinny zostać uzupełnione o kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic tego obszaru.
Jeśli przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko w sposób transgraniczny, wszystkie elementy raportu (poza wskazaniem trudności wynikających z niedostatków wiedzy, streszczeniem niespecjalistycznym, nazwiskami autorów i literaturą) powinny uwzględniać negatywne skutki odczuwalne poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: https://www.wet-opinia.info/tajemnice-kota-chinchilli